இலங்கை ஆசிரியர் சேவையில் ஆசிரியர் ஒருவர் இடமாற்றத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள்…!

®இலங்கை ஆசிரியர் சேவையில் ஆசிரியர் ஒருவர் இடமாற்றத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள்…!

#மீள்பதிவு

🛑👉 தேசிய ஆசிரியர் இடமாற்றக் கொள்கை மற்றும் தாபன விதிக் கோவை அத்தியாயம் 111 கீழ் ஆசிரியர் ஒருவருக்கு இடமாற்றம் பெற்றுச் செல்லக் கூடிய சந்தர்ப்பங்கள்.👇👇

🔥1️⃣👉 வருடாந்த ஆசிரியர் இடமாற்றத்தின் கீழ் இடமாற்றம்.

🔥2007/20 மற்றும் 2005/1,ED/3/37/9/2/3(1) ஆம் இலக்க கல்வி அமைச்சின் சுற்றறிக்கையின் அடிப்படையில் பின்வரும் பாடசாலைகளில் குறித்த சேவைக் காலத்தை பூர்த்தி செய்த ஆசிரியர்கள் ,வருடாந்த ஆசிரியர் இடமாற்றம் மூலம் விரும்பிய பாடசாலைக்கு இடமாற்றம் பெறலாம்.

1️⃣👉அதி கஷ்ட பிரதேச பாடசாலைகள் எனில் குறைந்தது 3 வருட கால சேவைப் பூர்த்தி.

2️⃣👉கஷ்ட பிரதேச பாடசாலைகள் எனில் குறைந்தது 4 வருட கால சேவைப் பூர்த்தி.

3️⃣👉விருப்பமான பாடசாலை எனில் குறைந்தது 8 வருட கால சேவைப் பூர்த்தி.

4️⃣👉மிகவும் விருப்பமான பாடசாலை எனில் குறைந்தது 6 வருட கால சேவைப் பூர்த்தி.

🛑💥வருடாந்த ஆசிரியர் இடமாற்றத்திற்கு விண்ணப்பம் கோரப்படும் போது வலயம்/மாவட்டம்/மாகாணம்/தேசிய மட்டத்திலுள்ள பாடசாலை ஒன்றிற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

🛑💥55 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு, அவர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வேறு பாடசாலைக்கு இடமாற்றம் வழங்க முடியும்.

🛑💥மாகாணப் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் இடமாற்ற விண்ணப்பத்தை அதிபர்கள் ஊடாக வலயக்கல்விப் பணிப்பாளருக்கு சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

🛑💥தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர்கள் நிகழ் நிலை மூலம் விண்ணப்பித்த பின்னர் அதன் வன் பிரதிகளை அதிபரின் அங்கீகாரத்துடன் தேசிய பாடசாலை இடமாற்ற கிளைக்கு சமர்பிக்க வேண்டும்.

🔥2️⃣👉 *மருத்துவ காரணங்களுக்கான இடமாற்றம்.*

🔥ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரின் பராமரிப்பில் கீழ் உள்ளவர்களின் மருத்துவக் காரணங்களுக்காக ஆசிரியர் ஒருவர் இடமாற்றம் பெறலாம்.👇👇

🔥இதற்காக ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பத்துடன் பின்வரும் ஆவணங்களை இணைக்க வேண்டும்.👇👇

🛑💥குறித்த ஆசிரியரின் நோய் தொடர்பான மருத்துவச் சான்றிதழ்.

🛑💥கணவர்/பிள்ளைகள்/பெற்றோர்கள்/கணவரின் பெற்றோர்களின் மருத்துவச் சான்றிதழ்

🛑💥பெற்றோர்கள்/கணவரின் பெற்றோர்கள் குறித்த ஆசிரியரின் பராமரிப்பில் கீழ் உள்ளார்கள் எனும் கிராம உத்தியோகத்தரின் சிபாரிசு கடிதம்.

🔥இடமாற்ற விண்ணப்பத்தை அதிபர்கள் ஊடாக வலயக்கல்விப் பணிப்பாளருக்கு சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

🔥3️⃣👉 இரு ஆசிரியர்கள் ஒத்து இடமாறுதல்.

🔥ஒரே பாடத்தைக் கற்பிக்கும் இரு ஆசிரியர்கள் பரஸ்பரம் ஒத்து இடமாற்றம் பெறலாம்.👇👇

🔥இதற்காக பின்வரும் ஆவணங்களை இணைக்க வேண்டும்.👇👇

🛑💥இரு ஆசிரியர்களும் பரஸ்பரம் ஒத்து இடமாற்றம் பெறுவதற்கான சம்மதக் கடிதம்.

🛑💥இரு பாடசாலை அதிபர்களும் இரு ஆசிரியர்களும் ஒத்து இடமாற்றம் பெறுவதற்கான சம்மதக் கடிதம்/சிபாரிசுக் கடிதம்.

🛑💥இரு ஆசிரியர்களினதும் இடமாற்ற விண்ணப்பத்தை அதிபர்கள் சிபாரிசு செய்தல்.

🔥👉தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மேற்படி ஆவணங்களை நேரடியாக தேசிய பாடசாலை இடமாற்றக்கிளையில் சமர்பிக்க வேண்டும்.

🔥👉மாகாணப் பாடசாலை ஆசிரியர்கள்,அதிபர் ஊடாக வலயக்கல்விப் பணிப்பாளருக்கு சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

🔥4️⃣👉 தற்காலிக இடமாற்றம்.

🔥பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் ஆசிரியர்கள் தற்காலிக இடமாற்றம் பெறலாம்.👇👇

🛑💥கர்ப்பிணி ஆசிரியர்கள் மருத்துவக் காரணங்களுக்காக

🛑💥ஆசிரியர் ஒருவர் விபத்தின் காரணமாக நீண்ட தூரம் பயணம் செய்ய முடியாது என்ற மருத்துவ அறிக்கை.

🛑💥சுகயீனமான குழந்தையின் பராமரிப்பு போன்ற மருத்துவ காரணங்களுக்காக

🛑💥அசாதாரண நிலையில் வேறு மாவட்டம்/ மாகாணப் பாடசாலை ஒன்றிற்கு சமூகமளிக்க முடியாத நிலை.

🔥👉 தற்காலிக இடமாற்றம் பெற சமர்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள். 👇👇

🛑💥தற்காலிக இடமாற்றம் பெற விண்ணப்பிக்கும் பாடசாலை அதிபரின் நேரசூசி வழங்க முடியும் என்ற சிபாரிசு கடிதம்.

🛑💥பதில் ஒழுங்குக்கான ஆசிரியரின் சம்மதக் கடிதம்.

🛑💥மருத்துவக் காரணங்களுக்காக எனில் மருத்துவச் சான்றிதழ்.

🔥👉மாகாணப் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மேற்படி ஆவணங்களை அதிபர் ஊடாக வலயக்கல்விப் பணிப்பாளருக்கு சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

💥👉 தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மேற்படி ஆவணங்களை நிரந்தர அதிபர் ஊடாக தேசிய பாடசாலை பணிப்பாளருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

🔥5️⃣👉ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை அடிப்படையில் இடமாற்றம்.

🔥பாடசாலையில் பின்வரும் ஒழுங்கற்ற நடத்தைகள் கொண்ட ஆசிரியர் ஒருவர்,தாபன விதிக் கோவை அத்தியாயம் 111 இன் கீழ் ஒழுக்காற்று விசாரணையின் பின்னர் இடமாற்றம் வழங்கப்படும்.👇👇

🛑💥மதுபானம் மற்றும் போதைப் பொருள் பாவனை.

🛑💥மாணவர்கள்/ பெற்றோர்களிடம் இருந்து பரிசுப் பொருட்கள் மற்றும் பணம் பெறுதல்.

🛑💥பாடசாலைச் சொத்துக்களை சேதமாக்கும்/திருடுதல்/சொந்தத் தேவைக்கு பாவித்தல் போன்ற குற்றங்கள்.

🛑💥பாலியல் சார்ந்த குற்றங்கள்

🛑💥முறையான கற்றல் கற்பித்தலில் ஈடுபடாமை.

🛑💥மாணவர்களுக்கு உடல் உள ரீதியான தண்டனை வழங்குதல்

🛑💥பொதுசன ஊடகங்களில்/பொது மக்களுக்கு உத்தியோகபூர்வ தகவல்களை வழங்குதல்.

🔥6️⃣👉 மேலதிக ஆசிரியர்களின் இடமாற்றம்.

🛑💥பாடசாலையின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆளணியினருக்கு மேலதிகமாக இருக்கும் ஆசிரியர்கள் கட்டாயம் இடமாற்றம் பெற்றுச் செல்ல வேண்டும்.

🛑💥அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நேரசூசி இல்லாத/வாரமொன்றில் 30-32 பாட வேளைக்கு குறைந்த ஆசிரியர்.

🔥👉மேலதிக ஆசிரியர்கள் இடமாற்றம் பெற சமர்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்.👇👇

🛑💥ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பத்தில் அதிபர் பதிலீடு இன்றி விடுவிக்க சிபாரிசு செய்ய வேண்டும்.

🛑💥பாடசாலையில் மேலதிக ஆசிரியர் என்ற கடிதம்.

🔥👉தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மேற்படி ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பத்துடன் மேலேயுள்ள ஆவணங்களை இணைத்து தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர் இடமாற்ற கிளையில் நேரடியாக ஒப்படைக்கும் போது, இடமாற்றத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Recommended For You

About the Author: Editor Elukainews